13.09.2021

Zdjęcia z „Dziewiątki” i wyniki

Galeria zdjęć z wczorajszej „Dziewiątki wokół 9 wzgórz chełmińskich” [[click]].

Wyniki „Półmaratonu Chełmno-Świecie” [click]

Wyniki „Dziewiątki wokół 9 wzgórz chełmińskich” [click]


 

12.09.2021

Półmaraton – zdjęcia

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z dzisiejszego Półmaratonu Mondi [click].


 

11.09.2021

Godzina biegu charytatywnego

Z uwagi na rozbieżne informacje, pojawiające się w mediach, dotyczące godziny startu biegu charytatywnego w Chełmnie przypominamy, że bieg odbywać się będzie w godzinach 15.0018.00.


 

02.07.2021

Sportowa Niedziela – 12 września 2021

Miło mi po­in­for­mo­wać w imie­niu or­ga­ni­za­to­rów: fir­my Mondi i obyd­wu miast, czy­li Chełm­na i Świe­cia, że jes­teś­my go­to­wi do or­ga­ni­za­cji Spor­to­wej Nie­dzie­li 12 wrześ­nia te­go ro­ku. Cie­szę się bar­dzo, że po­now­nie bę­dę miał przy­jem­ność ko­or­dy­no­wać dzia­ła­nia zwią­za­ne z tym wy­da­rze­niem, współ­pra­cu­jąc z przy­ja­ciół­mi z obyd­wu pięk­nych miast po­ło­żo­nych po róż­nych stro­nach Wis­ły oraz mo­im zes­po­łem. Przy­pom­nę, że głó­wne ce­le tej im­pre­zy to:

  • promocja aktywności fizycznej i aktywnego spę­dza­nia cza­su,
  • promowanie dobroczynności i wspie­ra­nia osób nie­peł­no­spraw­nych,
  • integracja lokalnej społeczności.

Głów­nym wy­da­rze­niem będzie bieg na dys­tan­sie 20 ki­lo­met­rów pod naz­wą Pół­ma­ra­ton „Mon­di – Chełm­no – Świe­cie. Po­łą­czo­ne sta­dio­na­mi”. Start na sta­dio­nie miejs­kim w Chełm­nie i me­ta na sta­dio­nie w Świe­ciu. Za­kła­dam, że no­wa i in­te­re­su­ją­ca tra­sa poz­wo­li przy oka­zji zwie­dzić za­rów­no Chełm­no, jak i Świe­cie. Bieg bę­dzie po­pro­wa­dzo­ny po ta­kiej tra­sie, że mo­żli­we bę­dzie zo­ba­cze­nie naj­cie­kaw­szych, naj­bar­dziej in­te­re­su­ją­cych miejsc w obyd­wu mias­tach.

W ra­mach te­go dnia, pla­nu­je­my też bar­dzo cie­ka­we wy­da­rze­nie pod na zwą „Dzie­wią­tka wo­kół dzie­wię­ciu wzgórz cheł­miń­skich”, bie­giem, z kij­ka­mi lub spa­ce­rem. Wszyst­kich, któ­rzy tro­chę bie­ga­ją, upra­wia­ją nor­dic wal­king lub po pros­tu spa­ce­ru­ją, już te­raz za­pra­szam na to wydarzenie.

Last but not least, jak mawia się po an­giels­ku, czy­li na ko­niec, ale nie mniej waż­ne, a właś­ci­wie naj­waż­niej­sze przy tym wy­da­rze­niu bę­dą bi­egi cha­ry­ta­tyw­ne, któ­re sta­ły się już ma­łą tra­dy­cją. Idea zor­ga­ni­zo­wa­nia dwóch bie­gów cha­ry­ta­tyw­nych w Świe­ciu i w Chełm­nie roz­poczę­ła się kil­ka lat te­mu. Nie mo­gło te­go za­brak­nąć i w tym ro­ku. „O tym, kim jes­teś­my nie świad­czy wy­kształ­ce­nie, ma­ją­tek, wy­gląd, ta­lent, ale to jak trak­tu­je­my dru­gie­go czło­wie­ka” (au­tor nie­zna­ny). Bie­gi w tym ro­ku od­bę­dą się na miej­scu star­tu (Sta­dion Miejs­ki w Chełm­nie w go­dzi­nach 15:00-18:00) i me­cie (Sta­dion Spor­to­wy Wda w Świe­ciu w go­dzi­nach 11:00-14:00). W Chełm­nie wspie­ra­my Agniesz­kę Ziół­kow­ską i w ra­mach ak­cji „Bieg­nie­my dla Ag­niesz­ki” zbie­ra­my na po­trzeb­ny jej sprzęt do lep­sze­go co­dzien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia. Z ko­lei w Świe­ciu pod has­łem „Pę­dzi­my dla Agat­ki” bę­dzie­my zbie­rać pie­nią­dze na jej zło­żo­ną i kosz­tow­ną re­ha­bi­li­tac­ję.

Godziny rozgrywania głów­nych bie­gów poz­wa­la­ją bar­dziej za­a­wan­so­wa­nym spor­to­wo, wziąć udział za­rów­no w „Pół­ma­ra­to­nie Chełm­no – Świe­cie”, jak i „Dziewiątce”. Wszyst­kie in­for­ma­cje o wy­da­rze­niu, re­gu­la­mi­ny, map­ki, prog­ram, re­je­stra­cja na wszyst­kie ele­men­ty etc. znaj­du­ją się na na­szej stro­nie www.swieto-papieru.pl.

Trzy­maj­cie się wszys­cy zdr­owo i przy­go­to­wuj­cie się do wyz­wań zwią­za­nych z tym wy­da­rze­niem. :)

W imieniu grupy organizatorów,
Marek Motylewski


 

22.06.2021

Kochani, wracamy!

Wszystkie znaki na nie­bie i zie­mi wska­zu­ją, że sy­tu­a­cja epi­de­mio­lo­gicz­na się po­pra­wia i w związ­ku z tym za­czy­na­my dzia­łać. :) Mamy pros­ty, ale za­kła­dam, cie­ka­wy plan na ten rok. Pla­nu­je­my or­ga­ni­za­cję jed­ne­go wy­da­rze­nia spor­to­we­go, tzn. spor­to­wej nie­dzie­li – 12 wrześ­nia br. W ra­mach te­go dnia głów­nym wy­da­rze­niem będzie bieg na dys­tan­sie 20 ki­lo­met­rów pod naz­wą „Mon­di – Chełm­no – Świe­cie po­łą­czo­ne sta­dio­na­mi”. Start na sta­dio­nie miejs­kim w Chełm­nie i me­ta na sta­dio­nie w Świe­ciu. Za­kła­dam, że no­wa i in­te­re­su­ją­ca tra­sa poz­wo­li przy oka­zji zwie­dzić za­rów­no Chełm­no, jak i Świe­cie. Bieg bę­dzie po­pro­wa­dzo­ny po ta­kiej tra­sie, że mo­żli­we bę­dzie zo­ba­cze­nie naj­cie­kaw­szych, naj­bar­dziej in­te­re­su­ją­cych miejsc w obyd­wu mias­tach.

W ra­mach te­go dnia, pla­nu­je­my też bar­dzo cie­ka­we wy­da­rze­nie pod ro­bo­czym ty­tu­łem „Dzie­wią­tka wo­kół 9 wzgórz cheł­miń­skich”, bie­giem, z kij­ka­mi lub spa­ce­rem. Wszyst­kich, któ­rzy tro­chę bie­ga­ją, upra­wia­ją nor­dic wal­king lub po pros­tu spa­ce­ru­ją, już te­raz za­pra­szam na to wy­da­rze­nie. Za­kła­dam, że do koń­ca czerw­ca ru­szą za­pi­sy na wszyst­kie ele­men­ty te­go wy­da­rze­nia, a więc bie­gu głów­ne­go na dys­tan­sie 20 km, bie­gu wo­kół 9 wzgórz cheł­mińs­kich czy­li 9 km bie­giem, z kij­ka­mi lub spa­ce­rem. Pew­ną tra­dyc­ją, któ­rą chcie­li­byś­my rów­nież w tym ro­ku kon­ty­nu­o­wać są bie­gi cha­ry­ta­tyw­ne któ­re rów­no­leg­le bę­dą prze­pro­wa­dza­ne na obyd­wu sta­dio­nach. W tym przy­pad­ku nie okre­śli­liś­my jesz­cze, co bę­dzie ce­lem zbió­rek w obyd­wu mias­tach. Szcze­gó­ły wkrót­ce na na­szej stro­nie…

Trzy­maj­cie się wszys­cy zdr­owo i przy­go­to­wuj­cie się do wyz­wań zwią­za­nych z tym wy­da­rze­niem. :)

W imieniu grupy organizatorów,
Marek Motylewski


 

16.03.2020

„Triathlon Mondi dla amatorów” 2020 – odwołany!

Kochani!

Jak wszyscy wiemy, z uwa­gi na epi­de­mię ko­ro­na­wi­ru­sa sy­tu­a­cja jest wy­ją­tko­wa. W związ­ku z tym je­ste­śmy nies­te­ty zmu­sze­ni zre­zy­gno­wać z or­ga­ni­za­cji na­sze­go co­rocz­ne­go tria­thlo­nu Mondi dla a­ma­to­rów, któ­ry pla­no­wa­liś­my na 27 czerw­ca te­go ro­ku. Ak­tu­al­nie utrzy­mu­je­my za­miar prze­pro­wa­dze­nia ko­lej­nej edy­cji pół­ma­ra­to­nu Mondi, w niez­mie­nio­nym ter­mi­nie, tj. 20 wrześ­nia 2020 roku.

Zakładając, że sytuacja epi­de­mio­lo­gicz­na zos­ta­nie do la­ta opa­no­wa­na, za­miast tria­thlo­nu przy­go­to­wu­je­my do­dat­ko­we wy­da­rze­nie pod ro­bo­czym ty­tu­łem „Dzie­wiąt­ka wo­kół dzie­wię­ciu wzgórz cheł­miń­skich”. Wszyst­kich, któ­rzy tro­chę bie­ga­ją, upra­wia­ją Nor­dic Wal­king lub po pros­tu spa­ce­rują, już te­raz za­pra­szam do udzia­łu 29 sierp­nia te­go ro­ku. Wię­cej szcze­gó­łów wkrót­ce…

Trzymajcie się wszyscy ciep­ło i przy­go­to­wuj­cie do wyz­wań pokryzysowych.

W imieniu grupy organizatorów,
Marek Motylewski


 

29.11.2018

Prelekcja Jacka Santorskiego – zdjęcia

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z ostatniego punktu „Święta Papieru” 2018, tj. prelecji Jacka Santorskiego, która odbyła się dzisiaj w świeckim OKSiR. [click].


 

16.09.2018

Półmaraton Mondi – wyniki i zdjęcia

Wyniki [pobierz PDF].

Przejdź do galerii zdjęć.


 

03.09.2018

Biegi charytatywne
„Podnosimy Paulinę i Macieja”

Kochani! Przy okazji odbywającego się 16 września półmaratonu Mondi, zrodziła się fantastyczna idea zorganizowania 2 biegów charytatywnych w Świeciu i w Chełmnie .Biegi odbędą się na miejscu startu (w Chełmnie wokół rynku) i mecie (w Świeciu boisko szkoły podstawowej nr 8).
Biegi odbędą się w na Rynku w Chełmnie, 16 września w godzinach 11:00 – 14:00, natomiast w Świeciu, na boisku Szkoły Podstawowej nr 8 w godzinach 12:00 – 14:00. Regulaminy do pobrania na podstronie z programem imprezy.
Spróbujemy zebrać trochę pieniędzy na specjalne urządzenie do reedukacji chodu dla Pauliny Kowalskiej w Chełmnie i na koszty leczenia i rehabilitacji Macieja Łoszyńkiego w Świeciu.
Serdecznie zapraszamy!


 

01.07.2018

„Połączeni papierem” – zdjęcia

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z niedzielnego happeningu, który połączył papierem dwa miasta rozdzielone Wisłą. [click].


 

01.07.2018

Koncert w Świeciu – zdjęcia

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z sobotniego koncertu (ElJazz Big-Band, Łona i Webber & The Pimps) w Świeciu [click].


 

27.06.2018

UWAGA! Zmiana miejsca koncertu w Świeciu

Lokalizacja świeckiego koncertu (30.06), mającego odbyć się pod świeckim Zamkiem, została zmieniona na Amfiteatr w Świeciu. 

25.06.2018

Koncert w Chełmnie – zdjęcia

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z sobotniego koncertu w Chełmnie [click].


 

17.06.2018

Po triathlonie

Galeria zdjęć z dzisiejszego triathlonu i sztafety triathlonowej [click].
Do pobrania również wyniki:
triarthlon [pobierz PDF]
sztafeta triathlonowa [pobierz PDF]


 

04.06.2018

Konferencja prasowa

Dzisiaj w biurowcu Mondi Świecie S.A., miała miejsce konferencja prasowa, na której został zaprezentowany program tegorocznej edycji „Święta Papieru”. Kilkanaście zdjęć z tego spotkanie, można obejrzeć w tej galerii.


 

15.05.2018

Nowa edycja!

Po 3-letniej przerwie, zespół ludzi ze Świecia i Chełmna w pełni energii wraca z większym projektem „Tolerancja przez muzykę”. Pod­ty­tuł: „od klasyki przez jazz, swing do rock&roll'a i rap” mówi pra­wie wszystko. Będzie się działo! Koncerty obejmujące muzykę z tych ga­tun­ków, taniec, interesujący happening, spotkanie z cie­ka­wym czło­wie­kiem i kontynuacja wydarzeń sportowych. Co, gdzie i kiedy – w za­kład­ce program.
Zapraszam wszystkich do udziału, najlepiej we wszystkich elementach projektu..


Z tolerancyjnym pozdrowieniem
Marek Motylewski 

17.09.2016

Półmaraton – zdjęcia i wyniki

Zapraszamy do galerii zdjęć z VI Półmaratonu dla amatorów [click].

Do pobrania rónież [wyniki]. 

08.09.2017

Bieg charytatywny „Budzimy Sandrę”

Kochani!
Przy okazji odbywającego się 17 września półmaratonu Mondi, zrodziła się fantastyczna idea zorganizowania biegu charytatywnego wokół Ryn­ku w Chełmnie, pod nazwą „Budzimy Sandrę”.

Bieg odbędzie się w na Rynku w Chełmnie, 17 września w godzinach 11:00 – 13:00. Rozpocznie się zaraz po starcie półmaratonu.

Spróbujemy zebrać trochę pieniędzy na Cyber Oko dla Sandry Bitau. Sandra znajduje się w stanie śpiączki i tylko zakup Cyber Oka pozwoli jej na podstawową komunikację ze światem zewnętrznym.

Serdecznie zapraszamy!

Do pobrania: Regulamin biegu charytatywnego.


 

24.06.2017

Triathlon – wyniki.

Triathlon dla amatorów [click].
Triathlon na dystansie olimpijskim [PDF].
Sztafeta triathlonowa na dystansie olimpijskim [PDF].


 

23.06.2017

Koniec zapisów

Lista rejestracyjna na triathlon i sztafetę triathlonową, została zamknięta.


 

24.01.2017 | Marek Motylewski

Święto Papieru 2017

Kontynuujemy nasze „Święto Papieru” z elementami sportowymi. W tym roku nowością jest Tryptyk Sportowy Mondi. Oprócz triathlonu, sztafety triathlonowej i pół­ma­ra­to­nu, dokładamy jeszcze rajd ro­we­ro­wy. Moja firma, czyli Mondi Świecie S.A., akcentuje tym wydarzeniem 50-lecie swojego istnienia. Ukończenie tryptyku oznacza:

  • udział i ukończenie rajdu rowerowego (w wersji krótszej lub dłuższej),
  • udział i ukończenie triathlonu lub sztafety triathlonowej (aby być klasyfikowanym w tryptyku, wystarczy być częścią sztafety triathlonowej),
  • udział i ukończenie półmaratonu.

W Tryptyku Sportowym Mondi prowadzona będzie klasyfikacja ge­ne­ral­na w kategorii Kobiet i Mężczyzn. Za udział i ukoń­cze­nie wszystkich 3 dyscyplin, uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal z dia­men­tem i uni­kal­ny certyfikat (na papierze czerpanym ze znakami wodnymi). Klasyfikacja odbywać się będzie w następujący sposób:

  • za udział i ukończenie rajdu rowerowego (w wersji krótszej lub dłuższej) – 100 punktów,
  • za udział i ukończenie triathlonu lub sztafety triathlonowej (wystarczy być częścią sztafety triathlonowej) – 100 punktów,
  • końcowa klasyfikacja tryptyku oparta będzie w zależności od zajętego miejsca w półmaratonie.

W ramach powiedzenia, że „Żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu, ruch zastąpi każde lekarstwo”, serdecznie zapraszam do udziału w wybranej dyscyplinie lub całym Tryptyku Sportowym Mondi.

Ze sportowym pozdrowieniem
Marek


 

28.09.2016

Półmaraton – wyniki

Do pobrania:
wyniki – kategoria: Open
wyniki – kategoria: zawodnicy ze Świecia
wyniki – kategoria: zawodnicy z Chełmna
wyniki – kategoria: pracownicy Mondi


 

19.09.2016

Półmaraton – zdjęcia

Zapraszamy do galerii zdjęć z niedzielnego półmaratonu Chełmno-Świecie [click].


 

28.06.2016

Triathlon – zdjęcia

Zapraszamy do galerii zdjęć z sobotniego triathlonu nad jeziorem Starogrodzkim [click].


 

27.06.2016

Triathlon – wyniki

Do pobrania: wyniki triathlonu [PDF, 61 KB].
wyniki sztafety triathlonowej [PDF, 50 KB].


 

16.02.2016 | Marek Motylewski

Święto Papieru 2016

Po realizacji zeszłorocznego projektu „Od wschodu do zachodu słoń­ca”, w tym roku nieco mniejszy wymiar Święta Papieru. Kon­ty­nu­uje­my tyl­ko elementy sportowe – triathlon i sztafetę triathlonową oraz pół­ma­ra­ton. V triathlon i III sztafeta triathlonowa Mondi dla amatorów, od­bę­dą się 25 czerwca, jak zwykle nad i wokół Jeziora Sta­ro­grodz­kie­go. V Pół­ma­ra­ton na zmienionej w ostatnim roku trasie (która została bardzo dobrze przyjęta przez biegaczy) – 18 września. Do końca lutego zos­ta­nie uruchomiona rejestracja na naszej stronie internetowej. Ser­decz­nie zapraszamy do udziału!

Ze sportowym pozdrowieniem
Marek


 

09.11.2015

Półmaraton Chełmno-Świecie – wyniki

Do pobrania: wyniki półmaratonu [PDF, 111 KB].
wyniki – komunikat [PDF, 216 KB].


 

13.09.2015

Półmaraton Chełmno-Świecie – zdjęcia

Zapraszamy do uaktualnionej galerii.


 

22.06.2015

Triathlon – wyniki i zdjęcia

Publikujemy wyniki triathlonu i sztafety triathlonowej z soboty, 20 czerwca:
– wyniki triathlon [pdf]
– wyniki sztafeta triathlonowa [pdf]

Zdjęcia z sobotnich zawodów, obejrzeć można na tej stronie.


 

04.02.2015

„Od wschodu do zachodu słońca”
Święto Papieru 2015

Szanowni Państwo!

Niedawno umieszczałem informacje że trzeba trochę odpocząć aby nabrać siły… i tak zleciały 2 lata. Po prostu czas leci szybciej niż byśmy sobie tego życzyli! :)

Miło mi poinformować że wzorem lat ubiegłych ponownie grupa sponsorów (Mondi z partnerami oraz miasta Świecie i Chełmno) zdecydowała o zorganizowaniu dużego i zakładam, ciekawego dla wielu wydarzenia. Będzie to nie tylko kontynuacja sportowych wydarzeń. Projekt tym razem nazwaliśmy „Od wschodu do zachodu słońca” Dlaczego? Wątkiem wspólnym poprzednich wydarzeń była tolerancja. Zarówno ta „duża” na poziomie międzynarodowym i mię­dzy­re­li­gij­nym, jak i „mała” między społecznościami lokalnymi. Zamysłem organizatorów tego projektu, jest kontynuacja tego jakże ważnego wątku, również podczas realizacji w czerwcu 2015 roku. Projekt „Pamięć i Tolerancja” (2007) przybliżył wielu ludziom historię i kulturę której nie znali lub znali w bardzo małym stopniu. Każdy zgodzi się z tym, że znajomość historii pozwala kreować lepszą przyszłość. „Święto Papieru” (2010) i trzy „Sportowe weekendy Mondi” (2010, 2011 i 2012) to oprócz zabawy i zawodów sportowych, także zbliżenie mieszkańców (i nie tylko) do historii papieru i papiernictwa, z dużym akcentem lokalnym czyli historią naszej firmy (wystawa, festyn etc.).

2007 – „Pamięć i Tolerancja” – impreza zorientowana na stosunki polsko-żydowskie w duchu tolerancji poprzez przypomnienie wspa­nia­łej wspólnej historii. Koncert orkiestry symfonicznej, koncerty rockowe, spotkanie profesorów W. Bartoszewskiego i Sz. Weisa, wspólna modlitwa na cmentarzu żydowskim Biskupa i Rabina, tysiące ludzi biorących udział w całym wydarzeniu były i są niezapomnianym, mam nadzieję – przez wielu uczestników, przeżyciem. Impreza, co ważne podkreślenia, była wspólnie finansowana nie tylko przez moja firmę i wymieniane już miasta, ale też przez naszych klientów krajowych i tych których mamy w Izraelu. Dobrze budowane relacje zaowocowały dobrym, fajnym i potrzebnym wydarzeniem.

2010 – „Święto Papieru” – pomysł opierał się na zorganizowaniu na szerszą skalę corocznego Dnia Papiernika. Była to do tego czasu impreza zamknięta, tylko dla pracowników i ich rodzin. Większe grono sponsorów, otwarcie imprezy na zewnątrz, czyli społeczność lokalną (i nie tylko), nadało całkowicie inny wymiar temu wydarzeniu. Ponownie koncerty, walki rycerskie, festyn, pokazy czerpania papieru etc, Impreza podobnie zorganizowana w tej samej grupie ludzi, coraz lepiej się rozumiejących.

2012 – „Tolerancja poprzez futbol – EURO 2012” – największy jak do tej pory projekt. Była to udana próba wykorzystania EURO 2012 do zorganizowania czegoś szczególnego. Ponownie poprzednie, dobrze zorganizowane wydarzenia, bardzo pozytywne opinie i zbudowane relacje, pozwoliły na dopięcie budżetu i organizację największej w regionie strefy kibica. Wielki telebim i wspólne przezywanie meczów, koncerty, festiwal bluesowy, ponownie otwarty dla wszystkich Dzień Papiernika, i ponad 30 tysięcy ludzi, którzy wzięli w tym udział – mówi samo za siebie. Przy okazji zrealizowaliśmy ciekawy pomysł artysty ze Świecia, Marka Tomasika i wykonaliśmy podczas mie­sięcz­nej prawie imprezy Najdłuższy na Świecie Rysunek Mondi. Głównie dzieci, przez ponad 3 tygodnie wykonały najdłuższy na świecie rysunek (11965 metrów) na wyprodukowanej przez nas rolce papieru. Frajda była niesamowita. Podczas tego wydarzenia po raz 3. już odbył się też sportowy weekend Mondi czyli biegi (10 km i półmaraton) oraz triathlon i sztafeta triathlonowa Mondi dla amatorów. Zamiarem głównym tej imprezy oprócz ponownej promocji tolerancji było zorganizowanie imprezy dla 3 grup społecznych czyli pracowników, klientów i społeczności lokalnej. Normalnie do tej pory, wydarzenia dla tych grup były organizowane osobno. Nam udało się to wszystko bardzo dobrze połączyć. w strefie kibica pojawiały się te wszystkie 3 grupy!

Kochani, w tym roku wracamy z wydarzeniem „Od wschodu do zachodu słońca” podczas którego odbędą się koncerty symfoniczne, koncert pianistyczny, wystawa, spotkania, półmaraton, triathlon, sztafeta triathlonowa, turniej rycerski… Zaglądajcie proszę na naszą stronę, gdzie wkrótce znajdziecie więcej informacji.

Z tolerancyjnym i sportowym pozdrowieniem
Marek Motylewski


 

05.03.2013

Przerwa

Szanowni Państwo!

Czasami tak się składa, że trzeba trochę odpocząć od czegoś… aby nabrać siły i świeższego spojrzenia na dotychczasowe dokonania. Wierzę, że takie podejście pozwala na organizowanie jeszcze lep­szych wydarzeń, zarówno sportowych jak i kulturalnych.

Z przykrością informuję że w roku bieżącym nie planujemy or­ga­ni­za­cji półmaratonu i triathlonu, aby właśnie odpocząć, zre­ge­ne­ro­wać siły i… wrócić w jeszcze lepszym wydaniu w przy­szłym ro­ku. W 2014 planujemy realizację większego projektu, pod ro­bo­czą nazwą „od wschodu do zachodu” którego integralną częścią będzie – a jakże – sportowy weekend z półmaratonem i tria­thlo­nem.

Zapraszamy na naszą stronę jesienią tego roku, kiedy pojawią się już bardziej konkretne informacje odnośnie całego projektu.

Z tolerancyjnym pozdrowieniem
Marek Motylewski


 

20.06.2012

Wideorealacja z triathlonu

Zapraszamy na YouTube!


 

18.06.2012 | Marek Motylewski

Wyniki

triathlon (PDF, 52 kB)

sztafeta triathlonowa (PDF, 44 kB)


 

16.06.2012

NNŚRM na FaceBooku

Miło nam poinformować, że Najdłuższy na Świecie Rysunek Mondi, ma swoją stronę w portalu społecznościowym FaceBook. Na fanpage, możemy m.in. śledzić informacje na temat ak­tu­al­nej długości kolorowego smoka szczęscia. Zapraszamy!


 

13.06.2012

Wideorealacja z pólmaratonu

Zapraszamy na YouTube!


 

11.06.2012 | Marek Motylewski

Wyniki

półmaraton (PDF, 209 kB)

bieg na 10 km (PDF, 186 kB)


 

06.06.2012

Instalacja

Dzisiaj w południe w amfiteatrze, miała miejsce instalacja sys­te­mu przewijania papieru, który ma służyć realizacji „Naj­dłuż­szy na świecie rysunek Mondi”. Jak to przebiegało i jak będzie wy­glą­dać, zobaczyć można na zdjęciach.


 

05.06.2012

Plakaty informacyjne

Drukują się właśnie plakaty informacyjne na „Dzień Papiernika” i całe „Święto Papieru”. PDFy do pobrania, po kliknięciu na po­niż­sze ilustracje:

 


 

22.05.2012

Konferencja

Dzisiaj o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej biurowca Mondi, odbyła się konferencja prasowa. Przedstawiciele organizatorów odpowiadali na pytania dziennikarzy lokalnych mediów. Zdjęcia z tego spotkania, można obejrzeć tutaj.


 

17.05.2012 | Marek Motylewski

ClaRek o „Tolerancji poprzez futbol”

Pojawił się najnowszy numer biuletynu serwisu technicznego „ClaRek”, w którym nieco szerzej opisujemy wydarzenia „Święta Papieru”. Zapraszam do pobierania (PDF, ~1 MB).


 

26.03.2012 | Marek Motylewski

„Tolerancja poprzez futbol”
Święto Papieru 2012

Mi­ło mi po­now­nie po­in­for­mo­wać że wzo­rem lat ubie­głych gru­pa spon­so­rów (Mon­di Świe­cie S.A. oraz mia­sto Świe­cie)) zde­cy­do­wa­ła o zor­ga­ni­zo­wa­niu du­że­go i za­kła­dam, cie­ka­we­go dla wie­lu wy­da­rze­nia.

Bę­dzie to nie tyl­ko kon­ty­nu­acja spor­to­we­go week­en­du ale z uwa­gi na zbli­ża­ją­ce się Euro 2012 wy­da­rze­nie na znacz­nie więk­szą ska­lę. Pro­jekt na­zwa­li­śmy „To­le­ran­cja po­przez fut­bol” Dla­cze­go to­le­ran­cja? Po­przed­nia „Pa­mięć i To­le­ran­cja” (2007) przy­bli­ży­ła wie­lu lu­dziom hi­sto­rię i kul­tu­rę któ­rej nie zna­li lub zna­li w bar­dzo ma­łym stop­niu. Każ­dy zgo­dzi się z tym, że zna­jo­mość hi­sto­rii po­zwa­la kre­ować lep­szą przy­szłość. „Świę­to Pa­pie­ru” (2010) i dwa „Spor­to­we week­en­dy Mon­di” (2010 i 2011) to oprócz za­ba­wy i za­wo­dów spor­to­wych, tak­że zbli­że­nie miesz­kań­ców (i nie tyl­ko) do hi­sto­rii pa­pie­ru i pa­pier­nic­twa, z du­żym ak­cen­tem lo­kal­nym czy­li hi­sto­rią na­szej fir­my (wy­sta­wa, fe­styn etc.).

Wąt­kiem wspól­nym oby­dwu po­przed­nich wy­da­rzeń by­ła to­le­ran­cja. Za­rów­no ta „du­ża” na po­zio­mie mię­dzy­na­ro­do­wym i mię­dzy re­li­gij­nym, jak i „ma­ła” mię­dzy spo­łecz­no­ścia­mi lo­kal­ny­mi. Za­my­słem or­ga­ni­za­to­rów tego pro­jek­tu, jest kon­ty­nu­acja tego jak­że waż­ne­go wąt­ku, rów­nież pod­czas re­ali­za­cji w czerw­cu 2012 ro­ku. Wy­da­rze­nia spor­to­we, zwłasz­cza me­cze pił­ki noż­nej, to cią­gle jesz­cze bar­dzo wie­le nie­to­le­ran­cji po­mię­dzy ki­bi­ca­mi ry­wa­li­zu­ją­cych dru­żyn, za­rów­no na szcze­blu mię­dzy­na­ro­do­wym jak i lo­kal­nym. Pro­mo­cja to­le­ran­cji i zro­zu­mie­nia in­no­ści czy to re­li­gii, czy barw na­ro­do­wych lub klu­bo­wych, w każ­dym aspek­cie jest waż­na i po­trzeb­na. Spo­ty­ka­my się więc w czerw­cu 2012 ro­ku, w to­le­ran­cyj­nej i pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­nej stre­fie ki­bi­ca oraz świę­tuj­my wspól­nie w swo­ich ulu­bio­nych bar­wach, oglą­da­jąc me­cze pił­ki noż­nej, kon­cer­ty i wy­sta­wy.

Wstęp­ny za­rys pro­gra­mu znaj­dzie­cie Pań­stwo w za­kład­ce pro­gram. Szcze­gó­ło­wo roz­pi­sa­ny plan ca­łe­go wy­da­rze­nia zo­sta­nie umiesz­czo­ny przed koń­cem kwiet­nia.

Je­śli cho­dzi o wy­da­rze­nia spor­to­we to kon­ty­nu­uje­my bie­gi (10 km i pół­ma­ra­ton Chełm­no – Świe­cie) z nie­co zmie­nio­ną tra­są i me­tą, tym ra­zem na Sta­dio­nie Miej­skim w Świe­ciu. Po raz trze­ci od­bę­dzie się Tria­th­lon Mon­di dla ama­to­rów, na dy­stan­sie olim­pij­skim. Aby do tria­th­lo­nu przy­cią­gnąć więk­szą rze­szę uczest­ni­ków, pro­po­nu­je­my pierw­szą Szta­fe­tą Tria­th­lo­no­wą Mon­di dla ama­to­rów. W skła­dzie szta­fet mo­gą być ko­bie­ty i/lub męż­czyź­ni, do­pusz­czo­ne bę­dą tak­że szta­fe­ty mie­sza­ne. Tak więc po­trzeb­ne są trzy oso­by; pierw­sza pły­nie 1500 m, dru­ga oso­ba je­dzie ro­we­rem 41,4 km, a trze­cia oso­ba bie­gnie 11 km! Szcze­gó­ły wkrót­ce na na­szej stro­nie.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kich do udzia­łu w ca­łym lub wy­bra­nych frag­men­tach pro­jek­tu „To­le­ran­cja po­przez fut­bol”


 

19.06.2011 | Marcin Saldat

Zdjęcia

Galeria zdjęć z edycji 2011, do obejrzenia pod tym linkiem.


 

19.06.2011 | Marek Motylewski

Wyniki (edycja 2011)

półmaraton (PDF, 95 kB)

bieg na 10 km (PDF, 82 kB)

triathlon (PDF, 43 kB)

duathlon (PDF, 37 kB)


 

25.02.2011 | Marek Motylewski

Święto Papieru 2011

Miło mi poinformować, że wzorem roku ubiegłego grupa spon­so­rów (Mondi i miasta Świecie i Chełmno), zdecydowała o zor­ga­ni­zowaniu ponownie sportowego weekendu w roku 2011. Gwoli przypomnienia; w zeszłym roku przy okazji obchodów Święta Papieru zorganizowano dwa wydarzenia sportowe czyli pół­ma­ra­ton i triathlon. Niestety fala powodziowa pokrzyżowała nam trochę plany i musieliśmy zrezygnować z półmaratonu (częś­cio­wo zalana trasa) i skończyło się na dystansie 10 km. Zakładamy, że w tym roku takie nieszczęście nas ominie i półmaraton w ory­gi­nal­nie zaplanowanej trasie odbędzie się bez przeszkód. Pierwszy triathlon odbył się według planu i zakładamy, że ponownie zjawi się grupa odważnych ludzi, chcących zmierzyć się z tą niez­mier­nie trudną dyscypliną na dystansie olimpijskim.

Organizatorom przyświeca idea sportu amatorskiego. Jak wia­do­mo ruch w każdej praktycznie formie sprzyja naszemu zdrowiu. Chcąc przyciągnąć coraz większą rzeszę tych z nas, którzy trochę biegają, trochę jeżdżą rowerem a obawiają się zmierzyć lub nie są jeszcze gotowi do wyzwań typu półmaraton czy triathlon, przy­go­to­waliśmy rozszerzoną ofertę podczas sportowego weekendu.


Wszystko o poszczególnych wydarzeniach; rejestracja, mapki, regulaminy, etc., znajdziesz na naszej stronie. Zapraszamy ser­decz­nie wszystkich którzy lubią ruch na świeżym powietrzu.


 

14.06.2010 | Marek Motylewski

Wyniki (edycja 2010)

półmaraton (PDF, 36 kB)

triathlon (PDF, 49 kB)


 

projekt i wykonanie — Marcin Saldat