„Pędzimy dla Agatki”

Czas: 12.09.2021 r., godzina 11.00
Miejsce: Stadion Sportowy WDA Świecie

Bieg charytatywny, zwią­za­ny ze zbiór­ką pie­nię­dzy na fi­nan­so­wa­nie kosz­tów zło­żo­nej i dro­giej re­ha­bi­li­ta­cji Agaty Zmudy, któ­ra od uro­dze­nia cier­pi na dzie­cię­ce po­ra­że­nie mózgowe.

regulamin biegu

 

projekt i wykonanie — Marcin Saldat