05.03.2013

Przerwa

Szanowni Państwo!

Czasami tak się składa, że trzeba trochę odpocząć od czegoś… aby nabrać siły i świeższego spojrzenia na dotychczasowe dokonania. Wierzę, że takie podejście pozwala na organizowanie jeszcze lep­szych wydarzeń, zarówno sportowych jak i kulturalnych.

Z przykrością informuję że w roku bieżącym nie planujemy or­ga­ni­za­cji półmaratonu i triathlonu, aby właśnie odpocząć, zre­ge­ne­ro­wać siły i… wrócić w jeszcze lepszym wydaniu w przy­szłym ro­ku. W 2014 planujemy realizację większego projektu, pod ro­bo­czą nazwą „od wschodu do zachodu” którego integralną częścią będzie – a jakże – sportowy weekend z półmaratonem i tria­thlo­nem.

Zapraszamy na naszą stronę jesienią tego roku, kiedy pojawią się już bardziej konkretne informacje odnośnie całego projektu.

Z tolerancyjnym pozdrowieniem
Marek Motylewski


 

20.06.2012

Wideorealacja z triathlonu

Zapraszamy na YouTube!


 

18.06.2012 | Marek Motylewski

Wyniki

triathlon (PDF, 52 kB)

sztafeta triathlonowa (PDF, 44 kB)


 

16.06.2012

NNŚRM na FaceBooku

Miło nam poinformować, że Najdłuższy na Świecie Rysunek Mondi, ma swoją stronę w portalu społecznościowym FaceBook. Na fanpage, możemy m.in. śledzić informacje na temat ak­tu­al­nej długości kolorowego smoka szczęscia. Zapraszamy!


 

13.06.2012

Wideorealacja z pólmaratonu

Zapraszamy na YouTube!


 

11.06.2012 | Marek Motylewski

Wyniki

półmaraton (PDF, 209 kB)

bieg na 10 km (PDF, 186 kB)


 

06.06.2012

Instalacja

Dzisiaj w południe w amfiteatrze, miała miejsce instalacja sys­te­mu przewijania papieru, który ma służyć realizacji „Naj­dłuż­szy na świecie rysunek Mondi”. Jak to przebiegało i jak będzie wy­glą­dać, zobaczyć można na zdjęciach.


 

05.06.2012

Plakaty informacyjne

Drukują się właśnie plakaty informacyjne na „Dzień Papiernika” i całe „Święto Papieru”. PDFy do pobrania, po kliknięciu na po­niż­sze ilustracje:

 


 

22.05.2012

Konferencja

Dzisiaj o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej biurowca Mondi, odbyła się konferencja prasowa. Przedstawiciele organizatorów odpowiadali na pytania dziennikarzy lokalnych mediów. Zdjęcia z tego spotkania, można obejrzeć tutaj.


 

17.05.2012 | Marek Motylewski

ClaRek o „Tolerancji poprzez futbol”

Pojawił się najnowszy numer biuletynu serwisu technicznego „ClaRek”, w którym nieco szerzej opisujemy wydarzenia „Święta Papieru”. Zapraszam do pobierania (PDF, ~1 MB).


 

26.03.2012 | Marek Motylewski

„Tolerancja poprzez futbol”
Święto Papieru 2012

Mi­ło mi po­now­nie po­in­for­mo­wać że wzo­rem lat ubie­głych gru­pa spon­so­rów (Mon­di Świe­cie S.A. oraz mia­sto Świe­cie)) zde­cy­do­wa­ła o zor­ga­ni­zo­wa­niu du­że­go i za­kła­dam, cie­ka­we­go dla wie­lu wy­da­rze­nia.

Bę­dzie to nie tyl­ko kon­ty­nu­acja spor­to­we­go week­en­du ale z uwa­gi na zbli­ża­ją­ce się Euro 2012 wy­da­rze­nie na znacz­nie więk­szą ska­lę. Pro­jekt na­zwa­li­śmy „To­le­ran­cja po­przez fut­bol” Dla­cze­go to­le­ran­cja? Po­przed­nia „Pa­mięć i To­le­ran­cja” (2007) przy­bli­ży­ła wie­lu lu­dziom hi­sto­rię i kul­tu­rę któ­rej nie zna­li lub zna­li w bar­dzo ma­łym stop­niu. Każ­dy zgo­dzi się z tym, że zna­jo­mość hi­sto­rii po­zwa­la kre­ować lep­szą przy­szłość. „Świę­to Pa­pie­ru” (2010) i dwa „Spor­to­we week­en­dy Mon­di” (2010 i 2011) to oprócz za­ba­wy i za­wo­dów spor­to­wych, tak­że zbli­że­nie miesz­kań­ców (i nie tyl­ko) do hi­sto­rii pa­pie­ru i pa­pier­nic­twa, z du­żym ak­cen­tem lo­kal­nym czy­li hi­sto­rią na­szej fir­my (wy­sta­wa, fe­styn etc.).

Wąt­kiem wspól­nym oby­dwu po­przed­nich wy­da­rzeń by­ła to­le­ran­cja. Za­rów­no ta „du­ża” na po­zio­mie mię­dzy­na­ro­do­wym i mię­dzy re­li­gij­nym, jak i „ma­ła” mię­dzy spo­łecz­no­ścia­mi lo­kal­ny­mi. Za­my­słem or­ga­ni­za­to­rów tego pro­jek­tu, jest kon­ty­nu­acja tego jak­że waż­ne­go wąt­ku, rów­nież pod­czas re­ali­za­cji w czerw­cu 2012 ro­ku. Wy­da­rze­nia spor­to­we, zwłasz­cza me­cze pił­ki noż­nej, to cią­gle jesz­cze bar­dzo wie­le nie­to­le­ran­cji po­mię­dzy ki­bi­ca­mi ry­wa­li­zu­ją­cych dru­żyn, za­rów­no na szcze­blu mię­dzy­na­ro­do­wym jak i lo­kal­nym. Pro­mo­cja to­le­ran­cji i zro­zu­mie­nia in­no­ści czy to re­li­gii, czy barw na­ro­do­wych lub klu­bo­wych, w każ­dym aspek­cie jest waż­na i po­trzeb­na. Spo­ty­ka­my się więc w czerw­cu 2012 ro­ku, w to­le­ran­cyj­nej i pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­nej stre­fie ki­bi­ca oraz świę­tuj­my wspól­nie w swo­ich ulu­bio­nych bar­wach, oglą­da­jąc me­cze pił­ki noż­nej, kon­cer­ty i wy­sta­wy.

Wstęp­ny za­rys pro­gra­mu znaj­dzie­cie Pań­stwo w za­kład­ce pro­gram. Szcze­gó­ło­wo roz­pi­sa­ny plan ca­łe­go wy­da­rze­nia zo­sta­nie umiesz­czo­ny przed koń­cem kwiet­nia.

Je­śli cho­dzi o wy­da­rze­nia spor­to­we to kon­ty­nu­uje­my bie­gi (10 km i pół­ma­ra­ton Chełm­no – Świe­cie) z nie­co zmie­nio­ną tra­są i me­tą, tym ra­zem na Sta­dio­nie Miej­skim w Świe­ciu. Po raz trze­ci od­bę­dzie się Tria­th­lon Mon­di dla ama­to­rów, na dy­stan­sie olim­pij­skim. Aby do tria­th­lo­nu przy­cią­gnąć więk­szą rze­szę uczest­ni­ków, pro­po­nu­je­my pierw­szą Szta­fe­tą Tria­th­lo­no­wą Mon­di dla ama­to­rów. W skła­dzie szta­fet mo­gą być ko­bie­ty i/lub męż­czyź­ni, do­pusz­czo­ne bę­dą tak­że szta­fe­ty mie­sza­ne. Tak więc po­trzeb­ne są trzy oso­by; pierw­sza pły­nie 1500 m, dru­ga oso­ba je­dzie ro­we­rem 41,4 km, a trze­cia oso­ba bie­gnie 11 km! Szcze­gó­ły wkrót­ce na na­szej stro­nie.

Ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kich do udzia­łu w ca­łym lub wy­bra­nych frag­men­tach pro­jek­tu „To­le­ran­cja po­przez fut­bol”


 

19.06.2011 | Marcin Saldat

Zdjęcia

Galeria zdjęć z edycji 2011, do obejrzenia pod tym linkiem.


 

19.06.2011 | Marek Motylewski

Wyniki (edycja 2011)

półmaraton (PDF, 95 kB)

bieg na 10 km (PDF, 82 kB)

triathlon (PDF, 43 kB)

duathlon (PDF, 37 kB)


 

25.02.2011 | Marek Motylewski

Święto Papieru 2011

Miło mi poinformować, że wzorem roku ubiegłego grupa spon­so­rów (Mondi i miasta Świecie i Chełmno), zdecydowała o zor­ga­ni­zowaniu ponownie sportowego weekendu w roku 2011. Gwoli przypomnienia; w zeszłym roku przy okazji obchodów Święta Papieru zorganizowano dwa wydarzenia sportowe czyli pół­ma­ra­ton i triathlon. Niestety fala powodziowa pokrzyżowała nam trochę plany i musieliśmy zrezygnować z półmaratonu (częś­cio­wo zalana trasa) i skończyło się na dystansie 10 km. Zakładamy, że w tym roku takie nieszczęście nas ominie i półmaraton w ory­gi­nal­nie zaplanowanej trasie odbędzie się bez przeszkód. Pierwszy triathlon odbył się według planu i zakładamy, że ponownie zjawi się grupa odważnych ludzi, chcących zmierzyć się z tą niez­mier­nie trudną dyscypliną na dystansie olimpijskim.

Organizatorom przyświeca idea sportu amatorskiego. Jak wia­do­mo ruch w każdej praktycznie formie sprzyja naszemu zdrowiu. Chcąc przyciągnąć coraz większą rzeszę tych z nas, którzy trochę biegają, trochę jeżdżą rowerem a obawiają się zmierzyć lub nie są jeszcze gotowi do wyzwań typu półmaraton czy triathlon, przy­go­to­waliśmy rozszerzoną ofertę podczas sportowego weekendu.


Wszystko o poszczególnych wydarzeniach; rejestracja, mapki, regulaminy, etc., znajdziesz na naszej stronie. Zapraszamy ser­decz­nie wszystkich którzy lubią ruch na świeżym powietrzu.


 

14.06.2010 | Marek Motylewski

Wyniki (edycja 2010)

półmaraton (PDF, 36 kB)

triathlon (PDF, 49 kB)


 

projekt i wykonanie — Marcin Saldat