Dołącz Do Nas • RobiMy Papier • ZapakujeMy Wszystko

 

Drzwi otwarte Mondi!

31 sierpnia, godz. 12.00-18.00
teren zakładu Mondi Świecie S.A.
ul. Bydgoska 1, Świecie

Chcesz poznać tajemnicę produkcji papieru? Chcesz zo­ba­czyć, jakie cuda można zrobić z naszego papieru i z tek­tu­ry? Cie­ka­wi Cię, jak wyglądają nasze zakłady od środka? Szukasz atrak­cyj­ne­go pracodawcy? Zapra­sza­my, przyjdź z rodziną i przy­ja­ciół­mi na Dzień otwartych drzwi w Mondi, spędź miło czas i poznaj nas!

Przygotowaliśmy wiele atrakcji, takich jak:
 zwiedzanie MP7, Mondi Bags i Mondi Corrugated
 gry, zabawy i konkursy z nagrodami,
 eksperymenty naukowe dla dzieci i dorosłych,
 ekorowery do wyciskania świeżych soków,
 fotobudka i zabawy dla dzieci,
 stoiska techników ze Świecia,
 rozmowy z pracownikami na temat pracy w Mondi,
 możliwość zostawienia CV i wzięcia udziału we wstęp­nej rekrutacji.

 

 

Chcemy, żebyśmy się mogli nawzajem lepiej poznać, dla­te­go przy­go­to­wa­liś­my 7 przystanków. Na posz­cze­gól­nych przys­tan­kach będziecie mieli możliwość zdobycia informacji o Mondi, dowiedzenia się z pierw­szej ręki, jak się u nas pracuje, a także okazję do zabawy. Czekają również konkursy, upominki, zwie­dza­nie naszych trzech zakładów Mondi w Świeciu i inne atrakcje!

Przystanek STABILNOŚĆ – dowiedz się więcej o Mondi, poznaj nasze działy i produkty. Zobacz, że jesteśmy sta­bil­ną fir­mą i dba­my o naszych pracowników!

Przystanek TECHNOLOGIA – praca w Mondi to kon­takt z naj­now­szymi technologiami. Zapraszamy na wy­ciecz­ki po naszych zakładach z Grupy Mondi. Zapisz się na wycieczkę na najnowszą maszynę, która w tym roku obchodzi 10. ju­bi­le­usz! Zobacz jak wygląda produkcja kartonów w Mondi Corrugated oraz worków w Mondi Bags! Podczas zwiedzania obo­wią­zu­ją następujące za­sa­dy: minimalny wiek dzieci – 6 lat. Do każdej osoby w wie­ku od 6 do 16 lat wymagany jest jeden dorosły opie­kun. Obowiązuje obuwie na płaskiej podeszwie. Przeczytaj szczegółowe zasady udziału (click).

Przystanek BEZPIECZEŃSTWO – wiemy jak dbać o bez­pie­czeń­stwo i chętnie podzielimy się z Tobą tą wiedzą! Przyjdź i naucz się zasad udzielania pierwszej pomocy – ta wiedza może ura­to­wać komuś ży­cie! Spró­buj również aromatycznego soku z ekorowerów!

Przystanek ZESPÓŁ – dobry zespół to podstawa dobrej pracy. Za­pra­sza­my do wspólnej zabawy! Gry i zabawy z pa­pie­rem, tekturą i nie tylko. Zobacz, co można wy­cza­ro­wać z papieru, tektury i sprawdź swoją kreatywność. Weź udział wspól­nie z rodziną i przyjaciółmi w ani­ma­cjach zespołowych.

Przystanek ROZWÓJ – pracownicy Mondi mają wiele możliwości rozwoju, poprzez naukę i pod­no­sze­nie kom­pe­ten­cji. Dowiedz się więcej o tych możliwościach i weź udział w zabawach. Zobacz re­pli­kę 1. ma­szy­ny pa­pier­ni­czej N.L. Roberta z 1799 roku! Koledzy z Ser­wi­su Tech­nicz­ne­go za­wi­ną na niej wstę­gę pa­pie­ru. Zo­bacz jak po­wsta­je pa­pier i weź udział w eks­pe­ry­men­tach na­u­ko­wych pro­wa­dzo­nych przed mon­dio­wych chemików.

Przystanek WYZWANIA – codziennie mamy okazję się spraw­dzić, podejmując ciekawe wyz­wa­nia zawodowe. Sprawdź się i Ty! Weź udział w quizie wiedzy o naszych spółkach w Świeciu i zdo­bądź nagrody!

Przystanek REKRUTACJA – dowiedz się na jakie sta­no­wis­ka re­kru­tu­je­my, sprawdź oferty praktyk, zo­staw CV lub weź udział we wstępnej rozmowie kwa­li­fi­ka­cyj­nej. A na pamiątkę zrób zdjęcie w fotobudce!

Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi na Dzień otwartych drzwi i poz­naj nas! Zapraszamy do odwiedzenia nas i do wspólnej zabawy.

Poznaj nas: www.mondijobs.pl

 

projekt i wykonanie — Marcin Saldat